1995


JANUAR 1995


Fredag d.20 Januar – Skorsten i brand
Skagen: Falck i Skagen måtte fredag formiddag rykke ud for at tage livet af en skorstensbrand. Branden var opstået i en skorsten på adressen Skagavej 140. Ilden var hurtig slukket.

 


FEBRUAR 1995


Tirsdag d. 7 Februar – Frituregryde i brand
Hørte du udrykning i går sidst på eftermiddagen ?. Det er Pizza-Huset på Vestre Strandvej, som havde en frituregryde, som var gået i brand.
Ilden blev slukket, og der skete ingen nævneværdig skade.

Torsdag d. 23 Februar – Ild i skur
Ved middagstid torsdag måtte Falck rykke ud til en mindre brand i et affaldsskur på Trindelvej i Skagen.
Det viste sig dog blot at være “noget småtteri”, som vagthavende ved Falck i Hjørring udtrykker det.

 


MARTS 1995


Kommunalt beredskab


Det er heldigvis sjældent, at beredskabet bliver afprøvet til det yderste,
men man ved ikke, hvornår der er brug for det.

Hvad skal vi egentlig med en kommunal beredskabsforvaltning? Her i landet og her i kommunen sker der jo aldrig noget, der gør det nødvendigt at mobilisere alle kræfter for at overleve, vel? Vi har aldrig oplevet en orkan, et jordskælv, en pestepidemi, en atomkrig. Og selvfølgeligt vil det aldrig ske!
Siger optimisten. Som Pe’ Sme’ siger i Aakjærs vise: »Hwa nø’t er de te?«
Chefen for kommunens nye Beredskabsforvaltning, Tage Øhrberg, kender godt de argumenter, men imødegår dem ved at se mere jordbundet på det:

Forberedt
– Samfundet kan ikke bare håbe på, at vi ikke bliver udsat for en katastrofe. Det må – inden for rimelige grænser – forberede sig på at imødegå en situation, der kunne opstå. Det behøver ikke at være så dramatisk som oversvømmelse og krig.
Det kunne være så tænkelige ting som en storbrand i naturen omkring os, der truede byen eller dens adgangsveje. Men under alle omstændigheder skal forvaltningen plan lægge og koordinere den indsats, samfundet finder nødvendigt for at forhindre skader på mennesker eller miljø.
Politisk styres forvaltningen af beredskabskommissionen, der er nedsat af byrådet. Under Tage Øhrbergs resort hører alt det praktiske arbejde i sammenhæng med udarbejdelse af planer, med forvaltning af personel og materiel, med uddannelse og med koordination med andre tjenester som f.eks. Falcks Redningskorps, Flyvestation Skagen, Marine¬hjemmeværnet, Redningsvæsnet, Statsskovvæsnet, Skawdyk, miljømyndigheder, naboberedskaber og så videre, alle sammen »enheder«, der efter aftale kan indgå som nødvendigt.

»Dagens dont«
Til »hverdag« udfører beredskabsforvaltningen brandsyn på fredede bygninger, hoteller og forsamlingslokaler, skoler og daginstitutioner, butikker, større garager og brandfarlige områder. Man sikrer sig, at der er tilstrækkelig tilgang til vand til slukning ved at kontrollere og vedligeholde brandhaner og -damme. Og man står for sikkerheden ved forskellige arrangementer, der kræver særlige tilladelser såsom Skagen Festivalen, overnatninger på skoler, teater- og dansearrangementer og afbrændinger som f.eks. Sankt Hans-bål.
Man kunne blive ved at remse op en tid endnu, men det nævnte illustrerer vel, at der er nok at rive i.

Frivillige søges
Tage Øhrberg går ind for, at beredskabstjenesten er en samfundsopgave i to betydninger af ordet: Tjenesten er til for samfundets skyld, men det er også en borgeropgave at give en hånd med, når det er muligt.
Beredskabstjenesten optager derfor meget gerne frivillige, der tilbydes en praktisk og teoretisk uddannelse, der i stort omfang er kompetancegivende, d.v.s: kan bruges som grundlag for at søge arbejde eller uddannelse.
Uddannelsen foregår om aftenen og på enkelte dage i weekend. Der uddannes i følgende linjer: Brand, redning, kommunikation, indkvartering og forplejning. For de to sidste gruppers vedkommende varer uddannelsen ca. et halvt hundrede timer, medens de tre første varer ca. 90 timer.
Tage Øhrberg: – Vi har nogle forventninger til frivillige. De skal for det første være modne og selvstændige personer, der vil have den fornødne tid til rådighed til uddannelse og senere tjeneste, eventuelt efter aftale med sin arbejdsgiver. Personer, der melder sig som brandmænd, må være villige til at gennemgå en psykisk og fysisk test. – Til gengæld kan vi love de frivillige, at de vil befinde sig godt i vores selskab. De vil ikke alene få en god uddannelse, de vil også have tilfredsheden ved at kunne gøre en indsats for vort samfund. Og de vil finde masser af godt kammeratskab og socialt samvær.


Tage Øhrberg er chef for Skagens kommunale beredskab.

Lørdag d. 25 Marts – Ildløs
Ved et kolonihavehus i det nordlige Skagen var der lørdag ildløs i noget affald.

 


APRIL 1995


Mandag d. 3 April kl. 13:26 – Ildløs i badmintonhal
Skagen: Mandag var der ildløs i Skagen Badmintonhal på grund af en frituregryde.
Ved 13,.30-tiden mandag skulle man i køkkenet i badmintonhallen udskifte friture.
Desværre glemte man at slukke for gryden imens, så Falck måtte rykke ud til Dravhmannsvej,
fortæller Jørn G. Petersen, fra Skagen Politi. Ud over skader på emhætte og sodskader iøvrigt skete der ingen skade.

Fredag d. 14 April kl. 12:27 – Pas på: Græsset er tørt flere steder.

 


Brandslukningsmandskabet havde ikke de store problemer ved årets første græsbrand.
Skagen: Langfredag lidt over middag måtte Falck rykke ud til en mindre græsbrand. Ilden var dog hurtigt slukket, og umiddelbart vides det ikke, om branden skyltes gløder fra en cigaret, eller om der decideret var tændt bål i området ude ved Grenen.
Igen søndag var der ildløs ved Hamiltonvej, men her skyltes den mindre brand, at en skødeløs person havde smidt aske fra et ildsted ud i naturen, før alle gløder var slukket. Vagthavende hos Falck i Hjørring oplyser, at det ikke lige just er tid for at være opmærksom på brandfare på grund af tørt græs, men at der kan være tørt flere steder.

 


Der er faldet en del regn, så jorden er stadig fugtig, men der er en del løst og vissent græs efter vinteren, der altså kan antændes, så tiden nærmer sig, hvor man skal begynde at passe på. Avisens fotograf Peter Broen var på pletten, da brandslukningsmandskabet fra Skagen måtte til pumperne Langfredag.

Tirsdag d. 18 April – Rygning skyld i brand – Cigaret-skod satte ild i stuen.

 


Brandfolkene var hurtige fremme og fik begrænset skaderne.


SKAGEN: Det var sandsynligvis rygning i en sofa, der var skyld i en brand i går eftermiddag på Corasvej i Skagen. Skagen Politi oplyser, at beboeren tilsyneladende er faldet i søvn i sofaen. Et skod fra et askebæger er faldet på gulvet, og har antændt gulvtæppet. Falck’s brandfolk var hurtige på stedet og fik begrænset skaderne. Gulvtæppet, en hjørnesofa og et sofabord blev ødelagt af branden,mens der var en del røg- og vandskader i stuen.

Lørdag d. 29 April – Den nye forvaltning.

 SKAGEN: Skagen Kommunes nyeste forvaltning, beredskabsforvaltningen, præsenterer sig selv for publikum søndag den 6. maj. Da er der åbent hus på Buttervej og på brandskolen i Hvims. Beredskabsforvaltningen ledes af forvaltningschef Tage Øhrberg og beredskabsinspektør Hans Lindskov. Forvaltningen er kommet på plads og er klar til den indsats, ingen håber, der nogensinde bliver brug for. De to ledere af forvaltningen inspicerer her røgdykkerudstyret. Ovenover ses forvaltningens nyeste udrykningskøretøj.


Beredskabsforvaltningen har netop fået en ny lastvogn, og den er udrustet til en brandgruppe.

Desto mindre vi hører til dem, desto bedre
Skagen Kommunes nyeste forvaltning præsenterer sig selv.

SKAGEN: Vi er alle utroligt glade for, at de er der og for at de gør deres arbejde godt og grundigt – men vi vil egentlig helst være fri for nogensinde at møde dem i forbindelse med deres arbejde.
Det er de tre og en halv fastansatte og de i øjeblikket godt 40 frivillige, der er knyttet til Skagen Kommunes nyeste forvaltning, beredskabsforvaltningen, der er tale om.
Det er nødvendigt for et samfund at have et redningsberedskab, og det skal fungere perfekt uanset hvilken opgave, det skal klare, for ellers ¬ ja, vi kan forestille os mangt og meget, og det vil i dette tilfælde altid have noget med ulykker og følgerne af ulykker at gøre. Så uden at det skal opfattes personligt, så må beredskabsfolkene meget gerne passe deres arbejde i bygningen på Buttervej, men ingen af os ønsker nogensinde at få besøg af dem i embeds medfør.
Med minde altså, at der er brug for dem – så er de nemlig ikke til at undvære, og de skal være forberedt på at træde til og hjælpe uanset om det er en brand, en eksplosion, et ammoniakudslip eller noget helt fjerde eller femte, der kræver deres nærværelse.

Krigsfaren er væk
– Førhen, og det er såmænd ikke så mange år siden, var det faren for en krig og beredskabet i den sammenhæng, der stod øverst på prioriteringslisten hos beredskabet, som dengang hed Civilforsvaret.
– De politiske forhold i verden er ændret meget, og vi har på en måde vendt bøtten, så det i dag er det beredskab, der er rettet mod ulykker og katastrofer, der kan ske i et almindeligt samfund i fredstid, der har første prioritet, siger forvaltningschefen, Tage Øhrberg.
– Vi har stadig et krigsberedskab og f. eks. ansvaret for Skagens beskyttelsesrum, men i det daglige er det andre former for beredskab, vi arbejder mest med.


Indkvartering og bespisning af mange
mennesker er en af beredskabets opgaver.
Der ligger altid mad til 600 mennesker i fryserne.

Tage Øhrberg, beredskabsinspektør Hans Lindskov og kontorassistenten Inger Lund er de tre fastansatte ved beredskabsforvaltningen. Desuden er Jan Iversen, teknisk forvaltning, halvtids ansat. Tage Øhrberg og Jan Iversen er kommunens to indsatsledere ¬ det der tidligere hed brandinspektører. Hans Lindskov var leder af Civilforsvaret i Skagen, og det er stadig primært de funktioner, som tidligere hørte til CF, der er hans ansvarsområde.
En stor del af arbejdet i forvaltningen består i forberedelser – der skal være en lang række beredskabsplaner for katastrofesituationer, og de skal hele tiden justeres efter den aktuelle situation.

De frivillige
Skagen Kommune er så lille, at kommunen ikke skal have et udvidet beredskab, men det har byrådet valgt at have alligevel. Det hænger sammen med Skagens placering – på en gang langt væk fra andre byer med et beredskab, og samtidig meget tæt på Danmarks store sø ¬ motorvej rundt om Grenen.
Det frivillige beredskab, som i dag består af cirka 40 skagboer, er fast knyttet til beredskabsforvaltningen, og det frivil1ige beredskab er i dag også i høj grad rettet mod civile opgaver.
– De frivil1ige er på en måde fast reservestyrke for det almindelige brandvæsen i Skagen. Det vil som regel være de frivillige, der først kaldes på, hvis en opgave er større} end brandvæsenet kan klare.
– De frivil1ige har i dag et 10 ¬ minutters beredskab. Det vil sige, at de skal være klar til at rykke ud senest 10 minutter efter, at de er blevet alarmeret.
– Derfor hænger deres uniformer også klar tillige at hoppe i} siger Tage Øhrberg.
– De frivillige gennemgår også nøjagtig samme uddannelse som de brandmænd, der er knyttet til Falcks brandkorps. Den eneste forskel på de to grupper er} at de frivillige ved beredskabsforva1tningen har flere øvelser, end brandmændene} fordi de ikke får samme indsatsrutine} som de øvrige brandfolk} siger Tage Øhrberg.


Forvaltningschef Tage Øhrberg ved afdelingens nyeste køretøj – det første, der er indrettet efter, at beredskabet har fået sin egen forvaltning.

Mangler frivillige
Tage Øhrberg oplyser} at de 40 frivillige} man har i dag} er i underkanten af det antal} man geme vil have. Derfor indleder man i forbindelse med} at beredskabsforvaltningen søndag 6. maj har åbent hus, en hvervekampagne for at få flere. Uddannelsen er opdelt i moduler. Første trin er et introduktionskursus, som er det samme for alle. Efter det kan man vælge en grunduddannelse indenfor de forskellige specialområder. Den tager 37 timer. Efter grunduddannelsen kan man uddanne sig videre, men det er ikke noget krav.

Mad til 600
– På de fleste områder er de frivil1ige hos os en reservestyrke} men der er et par områder, hvor det er vores folk, der rykker ud først. Det gælder ved indkvartering og forplejning.
– Hvis der i forbindelse med en ulykke eller en katastrofe pludselig opstår behov for at få indkvarteret en masse mennesker, og for at bespise dem, er vores frivillige klar til at rykke ud.
– Vi har altid mad og drikke på lager til, at vi med meget kort varsel kan bespise 600 menensker, fortæller Hans Lindskov.

Kurser for alle
Beredskabsforvaltningen underviser iøvrigt ikke kun de frivillige} der er knyttet til forvaltninen.
– Vi har et stort kursusprogram, som er rettet mod virksomheder} offentlige institutioner og mod private.
– Det er blevet mere og mere almindeligt, at virksomheder, der har med mange mennesker at gøre} lægger vægt på} at deres medarbejdere kan f.eks. førstehjælp. Netop nu er det medarbejdeme i Egnsbank Nord, der er på førstehjælpskursus.
– Og der er mange andre eksempler på både førstehjælpskurser og på f.eks. brand – og redningskurser.
Det kan være medarbejderne på et værksted eller på en fabrik} som skal have et brandkursus eller et kursus i} hvordan de skal behandle og omgåes specielle stoffer og materialer.
– Disse kurser tilbyder vi at gennemføre – mod betaling.
– Vi har også eksempler på, at enkeltpersoner pludselig i forbindelse med deres arbejde har brug for at have et udvidet førstehjælpskursus. Det kan vi også klare, siger Hans Lindskov.

 

De store transportable komfurer, også kaldet gullaschkanoner, opvarmes med brænde – og det ligger klar, hvis der skulle blive brug for det.
I forbindelse med skiftet fra CF til redningsberedskab har de frivillige fået nye uniformer. De hænger altid klar til lige at hoppe i, fortæller Hans Lindskov.
Ole Christensen, som er med i en jobpatrulje, er p.t. i arbejde på beredskabsforvaltningen for bl. a. at hjælpe med at vedligeholde materiellet.

 


MAJ 1995


Lørdag d. 6 Maj – Åbent husarrangement. Et job for rigtige brandfolk


SKAGEN/HVIMS: Det tog ikke de de frivillige i Skagen redningsberedskab lang tid at få slukket den store oliebrand, der “opstod” i Hvims under lørdagens åbent hus-arrangement.
De har lært, hvordan man gør. Ved samme lejlighed fik mange af de besøgende lov til selv selv at slukke en oliebrand – den var dog noget mindre, end den der ses på billedet her.
Redningsberedskabet og Beredskabsforvaltningen præsenterede sig selv – og alt det, de står for, ved arrangementet, som desværre kun havde godt 100 besøgende.

 


Henriette Jensen og Betina Jensen fik hjælp af Louise, til venstre, ved de store kødgryder. Yderst til højre er det beredskabsinspektør Hans Lindskov, som lige skal se, hvad der bydes på.


En god forsikring vi selv kan gøre endnu bedre – Kun godt 100 besøgte Redningsberedskabet
SKAGEN: Det er en både god og meget billig forsikring, Skagen Kommune har tegnet ved at bevare et udvidet beredskab.
Og det er med den forsikring, som med andre mere almindelige forsikringer – man håber, man aldrig får brug for dem.
Den dag, der trods håbet alligevel er brug for forsikringen, skal den gerne være så god, som overhovedet muligt, og det er ikke ualmindeligt, at man håber, den havde dækket væsentlig mere, end man selv har været parat til at betale for. Dette sidste gælder nu ikke helt, når det drejer sig om kommunens redningsberedskab og om den nye Beredskabsforvaltning.


Formanden for Beredskabsforbundet i Skagen, Gerda Andersen, bemandede en kommandopost.

Det fik godt 100 skagboer, som lørdag benyttede forvaltningens åbent hus-arrangement til at kigge indenfor og se nærmere på, hvad redningsberedskabet egentlig er, forvisning om. Forvaltningschef Tage Øhrberg havde håbet, der var kommet endnu flere.
– Men vi må vel erkende, at vi også på det plan er en slags forsikring. Det er ikke alverden, man interesserer sig for den – så længe der ikke er brug for den.

Interesserede
Til gengæld for det lidt lave besøgstal, kunne cheferne og de godt 40 frivillige, som stod for det store arrangement med at holde åbent hus på både forvaltningen i Skagen og på brandskolen i Hvims, glæde sig over, at de, der kom, var meget interesserede i at høre nærmere og i selv at få lov til at prøve. Og det var der rig lejlighed til – både når det gjaldt førstehjælp, mindre redningsopgaver og, hvad der nok havde den største interesse, brands1ukning.

Brandslukning
Der var en hel de1, som fik sig en god 1ektion i, hvordan man mest effektivt slukker en brand under besøget i Hvims. En oliebrand i en almindelig olietønde blev slukket med forskellige hjæ1pemidler, og alle, som havde lyst, fik lov til at prøve.
Den umiddelbare lære var, at vand ikke er noget særlig godt slukningsmidde1. Man ska1 i hvert fald have lært at bruge det, for at det er effektivt. Derimod er det meget effektivt at slukke en mindre brand ved at »kvæ1e« den med f. eks. et tæppe, en våd avis, en frakke eller lignende. De forskellige slukningsapparater, pu1vers1ukkere, skums1ukkere og C02¬slukkere, viste sig også at være særde1es effektive.
De frivillige brandfo1k demonstrerede, at de har 1ært noget om brandslukning – også slukning med vand. I 1øbet af forbavsende kort tid fik de bugt med et flammehav i et stort kar med olie. F1ammehavet var så vo1dsomt, at ingen af gæsterne – el1er andre uden beskyttelsesdragt og røgdykkerudstyr, kom i nærheden. Det var ikke en gang nødvendigt at advare no¬gen mod at gå for tæt på. Det sørgede en meget kraftig varme fra flammehavet for.


Borgmester Kurt Kirkedal Jensen var en af de mange,
som prøvede at slukke en mindre o!iebrand med et brandtæppe.

Udvidet beredskab
I sin tale ved åbningen af åbent hus-arrangementet sagde borgmester Kurt Kirkeda1 ]ensen (S) b1andt andet, at han håber, at beredskabet får succes med en forestående hvervekampagne for at få flere frivillige uddannet.
– Det var ikke mindst den meget aktive gruppe af frivillige under det tidligere CF, der var medvirkende til, at byrådet i sin tid va1gte, at Skagen ska1 have et udvidet beredskab og ikke kun nøjes med den »skrabede udgave«, som vi er forpligtiget ti1.
– Der er andre gode gode grunde til, at vi har et udvidet beredskab. Skagen ligger langt fra den nærmeste nabo, og det betyder, at ekstra hjæ1p ska1 hentes 1angt væk, den dag der er brug for det.

Hjælp lige ved hånden
– Med et udvidet beredskab, har vi ekstra hjælp lige ved hånden.
– Skagen har en række større virksomheder, hvor der bl. a. bruges kemikalier, og vi er godt tjent med at have den form for forsiking, som et udvidet beredskab er, den dag, der sker en eksplosion eller hvor der opstår en vo1dsom brand, som det almindelige brandvæsen ikke kan klare a1ene.
– Det har også spillet en rolle, at Skagen by ligger så tæt ved Danmarks vel nok mest befærdede søvej – vejen rundt Grenen, sagde Kurt Kirkeda1 ]ensen. Kurt Kirkeda1 Jensen sammenlignede situationen i Skagen, hvor der er et beredskab, med situationen i Holland i dag efter den vo1dsomme oversvømme1se tidligere i år.
– I Holland er man nu, bagefter, begyndt at snakke om, at man ska1 have et beredskab. Det behøver vi ikke – vi har et, og jeg synes vi har god grund til at takke de mange frivillige for, at de vil ofre fritid på at blive uddannet og på at være vores allesammens forsikring, sagde Kurt Kirkedal Jensen.
Det beredskab, Skagen er forpligtiget til at have, er et indkvarterings- og forplejningshold. Det skal a1tid være klar ti1 at sørge for logi og mad ti1 600 – 700 mennesker.
Den udvidede del består af en kommunikationsafdeling og af en brand- og redningsafdeling. Det er iøvrigt ti1 uddannelse som brand- og redningsfolk, Beredskabsforva1tningen søger nye frivi11ige.

 


Tanja Røge demonstrerede effektiv førstehjælp – her er det hjertemassage.

 

Dagens menu
Det var alle dele af beredskabet, der var i aktion i forbindelse med åbent hus-arrangementet, og selv om et kæmpe f1ammehav nok kan tiltrække opmærksomheden, så fik den afde1ing nu pæn konkurrence fra forplejningsholdet.
Det sørgede for forfriskninger, kaffe og – ikke mindst – to retter varm mad.
Det var enebærgryde og kyl1ing i karry med ris. Det er umuligt at sige, hvi1ken af de to retter der var bedst – begge var fortræffelige.

 


Mange børn fik lov til at forsøge sig som brandmænd med bl.a. pulverslukkere. De frivillige demonstrerede, at de har lært en masse om brandslukning. Her er det en stor oliebrand, der slukkes med vand.

 

 


Er kommunens beboere ikke interesseret i den beredskabsforvaltning, der skal hjælpe os, hvis naturkatastrofer eller ufredstider kommer over os? Det lader ikke til det, for Beredskabsforvaltningens store, veltilrettelagte Abent Hus-arrangement fik ikke nær det besøgsantal, som man havde håbet og ventet. Mange tog dog turen med bus til brandskolen i Hvims, hvor de interesseret fulgte slukningsarbejder og selv fik lov til at »lege med ild«.

Chefen var bedst til bomærke – Redningsberedskabet har fået nyt bomærke


Vinder af bomærkekonkurrencen blev Hans lindskov, til venstre.
Han fik præmien overrakt af borgmester Kurt Kirkedal Jensen.

 


Hans Lindskovs forslag til redningsberedskabets bomærke.


SKAGEN: I forbindelse med, at redningsberedskabet i Skagen Kommune er blevet samlet under den nye Beredskabsforvaltning er der også skabt et nyt bomærke for beredskabet.
Alle ansatte – fastansatte og frivillige i beredskabet – kunne være med i konkurrencen om et bomærke, som klart og tydeligt viser, hvad »firmaet« står for, og hvad det kan.
Det var en komite med repræsentanter for bl. a. beredskabskommissionen, der stod for bedømmelsen, og de fem bedste forslag blev præmieret i forbindelse med Beredskabsforvaltningens åbnet husarrangement.
Det var formanden for kommissionen, borgmester Kurt Kirkedal Jensen (S), som overrakte præmierne. Vinderforslaget kom fra en, som for alvor kender beredskabet indefra, nemlig beredskabsinspektør Hans Lindskov.
Lindskov har tidligere været leder af CF i Skagen. De øvrige, som fik præmie for deres forslag var Lars Sørensen, som både fik en 2. og en 5. plads, Henning Larsen, 3. plads. og Stig Daugaard, 4. plads.

Lørdag d. 20 Maj – Leg med tændstikker.
To seks-syv årige drenge legede lørdag middag med tændstikker i klitbevoksningen for enden af Solsortevej i Aalbæk.
Da græsset begyndte at brænde, tog drengene , selv initiativ til, at Falck blev kontaktet. Ialt nåede 50 kvadratmeter græs at blive afsvedet ved branden.
Politiet kom til stedet og formanede drengene kraftigt om, at legen med tændstikkerne ikke skulle gentages.

Glaaaat-kørsel ved Gyvelstien.

Bilister, der først på dagen i går skulle til eller fra Skagen, kom ud at.køre på en glat vejbane. Det skyldes ikke vejret, men at en lastbil havde tabt en del af et læs fiskemelspiller på kørebanen ved Gyvelstien. Uheldet gav 10 Falck-folk og tre medarbejdere fra kommunen nok at bestille i tre timer, Vejen var glat som sæbe og måtte først spules. Derefter tog fejemaskiner over, og til sidst fik vejen et lag sand. Der var cirka 800 meter, der skulle rengøres. Det var hele tiden muligt for trafikken at passere, så den glatte kørebane skabte ikke forsinkelser:

 


JUNI 1995


Tirsdag d. 6 Juni kl. 13:50 – Røg på Hedebovej.
Falck i Skagen måtte tirsdag ved 14-tiden have sprøjterne sendt på Hedebovej 22 i Skagen. Det var en affaldsdynge, som lå og ulmede i et ubenyttet lokale. Der var en del røgudvikling på stedet, men der skete ikke de store skader.

Tirsdag d. 13 Juni – Øvelse med sprøjt i – Brandøvelse med gårdbrand som overraskelse.

 


Det var en øvelse med sprøjt i, som løb af stablen i Bunken Klitplantage.


BUNKEN: Den årlige store brandøvelse løb af slangerne tirsdag i Bunken Klitplantage.
– Som en for deltagerne ekstra overraskelse var i år indlagt en gårdbrand midt under øvelsen, fortæller brandinspektør Tage Øhrberg.

 


Kun lokale deltog i øvelsen, som ellers plejer også at omfatte naboberedskaber


Han forklarer overraskelsen med, at man efter i så mange år – siden 1983 – at have kørt samme type øvelse i plantagerne hvert år, er det godt med et nyt moment til at skærpe opmærksomheden. Den cirka fire timer lange øvelse løb af stablen i tirsdags hen under aften, hvor den ifølge Tage Øhrberg havde deltagelse af alle egne enheder men ingen udefra, hvad der ellers plejer at være tilfældet:
– Vi tog i år et pust fra samarbejdet og tjekkede »kun« vores eget beredskab af i år, forklarer Tage Øhrberg. Det var således brandberedskabet, det frivillige beredskab, det stedlige beredskab i Bunken, Aalbæk og Hulsig, politiet og Nordjyllands Statsskovdistrikt, som deltog i øvelsen, der ifølge Tage Øhrberg som vanligt forløb planmæssigt – også gårdbranden, der som noget nyt var inddraget i øvelsen:
– Vi var dog ikke helt realistiske omkring gårdbranden, da vi ikke valgte at slippe alle dyrene fri, så ville vi jo risikere stadig at rende rundt og lede efter dem!

 


Her studere brandmand Søren Nielsen og Flemming Neist kortet,
det er altid godt at vide, hvor man er – også under en brandøvelse.

 


Brandbilerne var kommet ud af garagen til tirsdagens øvelse.

 


JULI 1995


Fredag d. 7 Juli – Skovbrand, granat og flyvning.
I det dejlige vejr sker der ting, som man end ikke drømmer om om vinteren. Fredag eftermiddag var der en mindre skovbrand ved Egekratvej i Hulsig. Ilden, der brændte lidt øst for Skagensbanen, kom dog hurtigt under kontrol og ramte kun et areal nå 10 gange 20 meterr. Søndag var det i GI. Skagen, at det gode sommervejr skabte arbejde for Skagen Politi. Først var det noget flyvning, som var til ulempe, hvilket dog viste sig at være en nødlanding. Senere var det strandgæster, som på stranden fandt en granat- lignende genstand.

Mandag d. 10 Juli – Alarmer aktiveret
To gange i weekenden b1ev a1armer aktiveret i Skagen.
Lørdag morgen ved 6¬tiden måtte Skagen Politi til Anchers hus, hvor en branda1arm var b1evet fa1sk aktiveret, mens det søndag morgen var i Børne- og Ungdomsgården på Kirkevej, at a1armen b1ev aktiveret. Her var det en person, der brugte lokaliteterne til at sove i. Skagen Politi tog den sovende med på stationen, hvor han kunne sove videre.

Tirsdag d. 11 Juli – Ild i container
SKAGEN: Brandvæsenet blev i nat ved 01-tiden kaldt til Skagen havn, hvor der var ild i en affaldscontainer ved restaurant pakhuset. Ilden var begrænset til containeren, og da den var af meget beskedent omfang, var den hurtigt slukket.

Søndag d. 16 Juli – Brand lukker værksted
Voldsom containerbrand
hos Robert Hansen.

Der venter et stort oprydningsarbejde efter den voldsomme brand hos Robert Hansen.


Skagen: En voldsom brand ødelagde søndag bilværkstedet hos Robert Hansen på Kattegatsvej 1 i Skagen.
Branden opstod i en container, og det er efter al sandsynlighed materiale, der har ligget og ulmet et stykke tid.
I umiddelbar nærhed af containeren lå en del bildæk som blev antændt. Og når man ved, hvordan brændte bildæk lugter – og sviner- er det ikke svært at forestille sig, hvordan der ser ud i værkstedet. Hos Robert Hansen regner man ikke med at komme i gang på værkstedet før næste på næste mandag.
I øjeblikket er 10 mand i gang med at rydde op og gøre rent. Dels i selve værkstedet, der er blevet slemt beskadiget, og dels i de 13 biler, der stod på værkstedet, da branden opstod.
Der er dog for de fleste bilers vedkommende tale om biler, som Robert Hansen selv ejer. Men som man – uden så meget som skyggen af ironi – siger fra værkstedet: – Det ser sort ud.

 


Værkstedet blev svært beskadiget, da der gik ild i både container og en stak bildæk.


Falck og brandvæsen var hurtigt til stede, da branden blev opdaget søndag eftermiddag

 AUGUST 1995


Mandag d. 7 August kl. 6:30 – Mindre brand ved fyrvej
Skagen: I morges måtte Falck med fuld udrykning til Fyrvej, da der blev meldt om brand.
Til alt held var det ikke så slemt, som man kunne frygte, fastslår Kurt Pedersen fra Falck.
Der var blot tale om et cirka to kvadratmeter stort græsareal i området mellem Det hvide Fyr og Grenen Camping, der brændte. Udrykningen fandt sted klokken 6.30 i morges.

Onsdag d. 23 August – Forgæves udrykning.
Skagen: I går eftermiddags ved 13 tiden og i aftes ved 19 tiden kørte udrykningskøretøjer gennem Skagen, og frygten for en storbrand i denne tørke kunne godt få næring. Der var dog ingen grund til ængstelse, da der var tale om blind alarm i begge tilfælde.

 


SEPTEMBER 1995


Mandag d. 11 September – Ild på Tuxens Alle
SKAGEN: Sidst på eftermiddagen i går måtte Falck med udrykning til Tuxens Alle i Skagen.
– Det skete, fordi en tørretumbler var kortsluttet, så der var ildløs, forklarer Jørn G. Petersen, politikommissær ved Skagen politi.

Bilbrand på Hedevænget
Ved 10-tiden lørdag formiddag nærmest ud. brændte en bil på Hedevænget i Skagen. Uheldet skete, da bilen skulle have skiftet motoren ud, og ”mekanikerne” varmede svejsningerne op. Ilden flammede hurtigt op og alle ruder og de fire dæk blev ødelagte, inden Falck og brandmandskabet nåede frem. Ved at sprøjte skum ud over bilen, forhindrede mandskabet at den lækkende benzintank eksploderede. Ingen personer kom til skade ved branden.

 


OKTOBER 1995


Glaaaat-kørsel
Bilister, der først på dagen i går skulle til eller fra Skagen, kom ud at.køre på en glat vejbane. Det skyldes ikke vejret, men at en lastbil havde tabt en del af et læs fiskemelspiller på kørebanen ved Gyvelstien.
Uheldet gav 10 Falck-folk og tre medarbejdere fra kommunen nok at bestille i tre timer. Vejen var glat som sæbe og måtte først spules. Derefter tog fejemaskiner over, og til sidst fik vejen et lag sand. Der var cirka 800 meter, der skulle rengøres.
Det var hele tiden muligt for trafikken at passere, så den glatte kørebane skabte ikke forsinkelser:

 


NOVEMBER 1995


Onsdag d. 1. November – Ild i container Skagen: Ildløs i en genbrugscontainer. Sådan lød alarmen i går eftermiddags ved 17-tiden hos Falck i Skagen Det var en container på Hamiltonsvej, hvor der formodentlig var tale om selvantændelse.

Fredag d. 3 November – Brand på altan
Skagen: I nat var der brand på en altan på Saxildsvej 2. Det var en politipatrulje, der lugtede røg ved mindestøtten, hvorefter de på Saxsildsvej så en brand på en træaltan. Det viste sig at være en sofapude, som husets beboere om aftenen havde tabt en glød på. Puden var på det tidspunkt blevet overhældt med vand og smidt til afkøling på altanen, hvor gløderne altså havde fortsat deres ulmen.

Søndag d. 26 November – Når bilen brænder – Falck viste hvordan man slukker en bilbrand.
AALBÆK: Den irgrønne og noget bedagede Polda brænder kraftigt, da den første brandbil svinger ind på pladsen foran Raabjerg-Hallen. Allerede nu har bilen forlængst passeret det stadium, hvor den kan fortsætte sit liv som transportmiddel. Men minutter senere er branden slukket med hjælp af vand og skum.
Selvom der er tale om en demonstration, er det alligevel særdeles realistisk. Specielt da ruderne i den gamle polsk fabrikerede bil sprænges med et brag. Kort tid efter er de seks brandmænd fra Falck i Skagen i fuld sving med slangerne, og på få minutter er branden slukket. Men ilden kunne måske være undgået.
Havde bilisten haft en lille to kilos pulverslukker i sin bil, kunne han have afværget en del af katastrofen. Det ville hjælpe meget, hvis der havde været en brandslukker i bilen, siger brandinspektør Jan Iversen fra Skagen. Vi har jo trods alt næsten femten minutters kørsel fra Skagen og her til Aalbæk, så bilen kan sagtens være brændt ud, inden vi er her. Brandvæsenet i Skagen har en reaktionstid på mindre end fem minutter det vil sige den første brandbil er på vejen allersenest fem minutter efter alarmen er gået. I langt de fleste tilfælde går der endnu kortere tid.

 


På kort tid havde ilden godt fat i den gamle bil……
Det tog ikke mange minutter før ilden var slukket med hjælp af vand og skum.

 

 

 

Brandinspektør Jan Iversen har et par gode råd, der er gode at have i baghovedet når bilen brænder. Kommer man til en brændende bil, kan man bruge en pulverslukker, hvis man har en med i sin egen bil. Sidder der personer i bilen, skal man forsøge at få dem ud. Dette gælder dog ikke, hvis man ved brandfolkene er i umiddelbar nærhed de trods alt uddannet til det. Hvis det alligevel er for sent at redde personer i bilen, skal man først og fremmest tænke på sin egen risiko og blive på sikker afstand af den brændende bil. Det er trods alt kun en død ting, der kan erstattes i modsætning til ens eget liv.
Oftest er det biler, der har passeret den bedste alder, der brænder. Men det sker også, at helt fabriksnye biler bryder i brand. Således havde Opel-fabrikkerne et problem med en række Astra-modeller, der i visse tilfælde kunne stå i lys lue, når man fyldte benzin på. Men det er de gamle biler, der udgør den største risikogruppe. Og her er det som regel kortslutning af ledningssystemet, der er årsagen til branden. Noget af det værste, man kan komme ud for et en brændende bil med en næsten tom benzintank.
Det lyder umiddelbart selvmodsigende, for de fleste ville sikkert tro, at en fyldt benzintank var en ren brandbombe. Det er den måske også men kun når der kommer ilt til. I den tomme tank er der masser af benzindampe og de brænder. Men heldigvis kommer det sjældent til at gå så slemt som i dette tilfælde.


DECEMBER 1995


Falsk alarm
Fredag formiddag gik brandalarmen ved Fiskernes Fiskeindustri på Havnevagtvej i Skagen. Falck kom med brandbiler med udrykning til stedet, men det viste sig dog, at der var tale om falsk alarm der var ingen brand.

Græs-brand
Skagen: Falck i Skagen blev i går eftermiddag, kaldt til en mindre græsbrand i nærheden af Grenen. Det lokale brandvæsen havde hurtig ilden under kontrol. Et mindre område græs blev svedet af.

Søndag d. 31 December – Et stille Falck-år

 


SKAGEN:Falck i Skagen havde et stille 1995. Der indløb ganske vist flere brandalarmer end året før, men det skyldtes primært 22 såkaldte blinde alarmer. Glædeligt var det at notere, at der overhovedet ikke indløb en eneste falske brandalarmer.
Stationsleder Kurt Pedersen holdt traditionen tro nytårstale til redderne. Vi var med på en lytter.

 

GODT NYTÅR