2003


JANUAR 2003


Torsdag d. 2. januar kl.11:18
Blev der kaldt til årets første brand, og dermed også årets første blindealarm, alarmen kom nemlig fra Karstensens Skibsværft Katedralen. Turen blev aflyst på stationen, så den 10 mand stærke trup kunne sparer horn og kræfter til en anden god gang.

Hvor er det kommunale beredskab på vej hen?
BEREDSKAB: Min manglende deltagelse i Beredskabskommissionens julefrokost.
Det er selvfølgelig beklageligt, at jeg ikke deltog i julefrokosten, men jeg havde valgt at være sammen med min hustru til koncert i Aalborghallen, og havde for øvrigt meldt afbud til julefrokosten i meget god tid.
Hvem kunne vide, at der skulle holdes møde i forbindelse med julefrokosten om aftenen, når mødet var blevet af1yst om eftermiddagen?
Efter min bedste overbevisning ligger informationspligten hos formanden for Beredskabskommissionen også i forhold til de medlemmer der havde valgt julefrokosten fra.

Besparelser på det kommunale budget?
Jeg taler ikke imod besparelser i det kommunale beredskab eller det kommunale budget, men imod den måde borgmesteren har taklet besparelserne på – blandt andet ved at lade kommunaldirektør Johan Hessellund køre løbet på, en for mig at se, meget politiserende facon, og det kan jeg roligt sige, for jeg er ikke ansat i Skagen Kommune og kan derfor ikke rammes på mit brød, noget der tales meget om mand og mand imellem – (efter mørkets frembrud).
Beredskabskommissionen har ikke, som rådgivende organ i kommunen, på nogen måde været reelt inddraget i konsekvensvurderingen og de følger og problemer, der kan forventes for det samlede beredskab efter en så drastisk omlægning, som kommunaldirektør Johan Hessellund har lagt op til, efter borgmesterens, teknisk direktørs og kommunaldirektørens “studietur” til Brønderslev.
Hvorfor var beredskabschefen ikke inviteret med på “studieturen” som den fagansvarlige?


Per Faurholt Jensen


Hvor blev besparelsen af?
Beredskabsinspektør Hans Lindskov er blevet afskediget fra Skagen Kommune (tjenestemand) med tre års fuld løn, i alt godt en million kroner. Efterfølgende skal han have livsvarig pension på ca. 165.000 kroner årligt – at betale af Skagen Kommune.
Beredskabsinspektøren var ansat som ansvarligt for de frivillige (ulønnet) indenfor det kommunale beredskab, han var leder, underviser, øvelsesplanlægger og tilsynsførende for materiale og grej indenfor det frivillige område og beredskab. En ny beredskabsinspektør på halv tid skal nu efterfølgende i gang med en længerevarende- og tidskrævende uddannelse, hvilket yderligere er en kommunal udgift.

Hvad sker der med de frivillige?
Situationen blev meget godt beskrevet af de frivilliges repræsentant i Beredskabskommissionen, Gerda Andersen, ved afskedsreceptionen med beredskabsinspektøren forleden eftermiddag.
“Al1e dem vi var noget sammen med, er b1evet fjernet fra Beredskabsgården ¬ hvor ska1 vi nu gå hen og få gode råd? Der bliver meget stille – her på gården – og jeg ved intet om fremtiden og får heller ikke noget af vide”.
Kan vi i Beredskabskommissioncn og kommunens borgmester Hans Rex Christensen være det bekendt?

Hvad med det kommende beredskab?
Den samlede organisation, som Skagen Kommunes Beredskab var, er med et fu1dstændigt urealistisk sparefors1ag fra kommuna1direktør Johan Hessellunds side knust og ligger i ruiner. Beredskabschef Tage Øhrberg er overflyttet ti1 Teknisk Forva1tning (fjernet fysisk fra organisationen). Sekretær Inger Lund ligeledes flyttet ti1 Rådhuset (fjernet fra organisationen og overflyttet ti1 andet arbejde).
Beredskabsinspektør Hans Lindskov er afskediget og fratrådt. De frivil1ige (hvis der var nogen ti1bage?) vil garanteret komme ti1 at mang1e den samhørighed og de fællesloka1er, der er kittet som binder en frivillig organisation sammen og i det her tilfæ1de samspil1et mel1em de fastansatte og de frivillige.

Til borgmester Hans Rex.
Det er dybt beklageligt, at du valgte at aflyse mødet dcn 11. december, for efter min bedste overbevisning er det første gang i år (2002.red.), at jeg har set en rigtig kommissionsdagsorden, hvor der var 1agt op ti1 drøftelse og stillingtagen til de forho1d og de ansvarsområder der naturligt 1igger i kommissionens kompetence og ansvar i kommissions¬arbejdet.
På den anden side er jeg da glad for, at det efterhånden er gået op for dig, at kommuna1direktør Johan Hessellunds bespare1sesfors1ag ikke helt ho1dervand, b1andt andet havde han som bekendt også glemt, at forhand1e eller endog kontakte Falck inden Beredskabskommissionen fik fore1agt et skrift1igt fors1ag om genhusning af de frivillige hos Falck ti1 en årlig hus1eje på 40.000 kroner. Så er det man for a1vor har lov ti1 at betviv1e 1ødigheden af de øvrige op1ysninger, vi er b1evet præsenteret for i denne sag.

Hvordan kommer vi videre?
Hans Rex; jeg vi1 anbefa1e dig fø1gende: “At indka1de alle berørte parter og ikke mindst de frivi1lige samt beredskabskommissionen, og så i første omgang glemme a1t om fastlåste besparelser (som alligevel er skredet) og Brønders1ev – modellen”.
“Sæt dig for enden af bordet som den reelle ansvar1ige, og vær en ærlig og 1igeværdig partner i en dia1og/drøfte1se af, hvordan det fremtidige beredskab i Skagen Kommune ska1 og kan være skruet sammen”, så vi fortsat kan være beredskabet bekendt såve1 overfor de frivilliges indsats som over for kommunens borgere.
Godt nytår!

Torsdag d. 9. januar kl. 19:27 – Båd sunket.
Fiskekutter (Anna Clausen) sunket ud for pier 3, flydespærring medbringes, sådan lød beskeden fra alarmcentralen. Hermed en noget utraditionelt opgave for os kære brandfolk. Da vi ankom til havnen, viste det sig, at der var 2 reddere i gang med at smide flydespærringer ud til redningsstationens hurtigt ”gående” båd – vi assisterede. Kutteren var sejlet direkte ind i kajen med eftersigende ret høj fart, da de 9 mand troppede op på kajen, var der stadig lys på dækket, trods det var dækket af vand. Det varede nu ikke hele indsatsen igennem.

Fredag d 10 Januar – Hæves “FN.152 Anne Clausen”


FN.152 “Anna Clausen” er kommet op, så vandet selv kunne løbe ud der,hvor det kom ind og sådan, at man kunne begynde at pumpe det ud af de øvrige rum.

Stort hul i stævnen på Strandby-kutter – Forlis: Glemsomhed forsinkede hævningen af sunket kutter. SKAGEN: Al1e var klar til at gå i gang med at hæve Strandby-kutteren FN 152 “Anna C1ausen” før klokken 14 i går da hele aktionen b1ev udsat i godt en times tid. Da opdagede man, at fo1kene fra Kran1øft ikke havde fået de kraftige se1er med, som kutteren skulle hænge i når den b1ev 1øftet op af havnen. De 1å stadig i Aa1borg. Så bjærgningsarbejdet b1ev en he1 de1 forsinket, og klokken nærmede sig 17, inden det 1ykkedes at få kutteren 1øftet så meget, at vandet kunne begynde at 1øbe ud af det store hu1, der var slået i stævnen, og man kunne begynde at pumpe vandet ud af de rum, det ikke se1v kunne løbe ud af.
“Anna C1ausen” sank i 1øbet af små tre kvarter torsdag aften efter, at den var sej1et mod kajen på pier tre, hvor skipperen, Svend Ole C1ausen Strandby, ville 1ægge ti1 efter endt losning. Han ramte 1ige mod kajen og det gav så vo1dsomt et stød, at der b1ev slået et stort hul i bagbord side af stævnen, hvor flere planker gik løs, ligesom stævnen knækkede.

Stævnen knækkede og flere planker blev slået løs ved sammenstødet med kajen.


Umiddelbart efter, at kutteren var lagt til kaj efter uheldet, skete der ikke ret meget, men man opdagede dog, at der kom vand ind. Der gik imid1ertid ikke særligt mange minutter inden det begyndte at gå meget hurtigt, og i 1øbet af en snes minutter var he1e stævnen under vand, og derefter fyldtes hele skroget med vand, så skibet lagde sig på bunden på bagbord side.
Efter at være tømt for vand blev kutteren sat på bedding i aftes, og den skal nu de kommende dage undersøges nærmere, så man kan få overblik over hvor omfattende skaderne er.
Udgangspunktet er, at kutteren skal repareres så den atter kan komme på fiskeri, oplyser skibsinspektør Mogens Nie1sen fra Skibsforsinkringsforeningen i Frederikshavn.
Om det også er sådan det ender, ved man først når man er færdig med at under søge skibet nærmere.

Kranen og det nødvendige mandskab var på plads og klar til at gå i gang inden man opdagede, at selerne, som kutteren skulle hænge i, stadig lå i Aalborg. Det gav en forsinkelse på en god times tid.


Tirsdag d. 14. januar kl. 19:18 – Ild i Skur
Brand i redskabsskur Koralbanke 100. Ved ankomst havde ilden godt fat i noget garn, som lå under et udhæng. Ilden der var godt på vej ind i skuret, blev forhindret af en hurtig indsats. Det kunne være blevet til en noget voldsommere brand, da skuret var fyldt op med diverse gamle fiskeredskaber og andre gode sager, Bl.a. var der 4 stk. 11 kg gasflasker. Branden blev hurtigt mistænkt som påsat, og der var også vidner, der havde set en gruppe drenge et stykke tid i forvejen for udkaldet. 13 mand var mødt til dette udkald.

Onsdag d. 15 Januar kl. 10:25 – Efterslukning af skur
Blev der kaldt til en mindre efterslukning i redskabsskuret på Koralbanke 100. 9 mand var smuttet fra deres arbejde for at få bugt med de sidste ”flammer” fra aftens brand.

Onsdag d. 15 januar – Brev af Per Faurholt Jensen medlem af beredskabskommissionen
Det kommunale beredskab endnu engang
BEREDSKAB: Svar til borgmester Hans Rex.
Jeg har med interesse læst dine bemærkninger til mit tidligere læserbrev i NORDJYSKE. Der er lige et par bemærkninger i dit svar, der trænger til at blive sat på plads:
Citat fra borgmesterens svar: “Jeg har forståelse for, at du ikke ønsker ændringer, men vi har som politikere et helhedsansvar.” Til læserens orientering vil jeg blot gøre opmærksom på, at jeg indsendte, den 1. august 2002, et særdeles motiveret forslag med argumenter og påpegning af faktuelle risikomomenter for vores virksomheder, turistmålene og befolkning i Skagen Kommune og deraf følgende slutbemærkning til Beredskabskommissionen. “Jeg vil anbefale kommissionen, at det nuværende budget fremskrives i procent og efterfølgende tages hele beredskabsområdet op til en samlet vurdering, da økonomi og omfattende besparelser på et forholdsvist lille økonomisk område, er det dårligst tænkelige udgangspunkt for at ændre så radikalt på ledelse og placering af en forvaltning, som der er lagt op til i 1. udkast.”
A1tså, er din argumentation grebet ud af den blå luft, eller du har måske ikke læst mit bilag med budgetbemærkninger?
Beredskabet er på vej til at blive tilpasset – til hvad? Citat fra borgmesterens svar: “Beredskabet er på vej til at blive tilpasset de nye forhold, der findes i denne verden”.
Jeg går selvfølgelig ud fra, at du henviser til Danmarks nuværende situation i forhold til omverdenen, hvor vi officielt er i krig som NATO- allieret bl.a. i Afghanistan og har danske soldater udstationeret i Mellemøsten – ja, så har du ret – selvfølgelig skal vi tilpasse beredskabet til de nye forhold, der findes i denne verden – Danmark er også et potentielt mål for terrorangreb – hvad skete der ikke i USA, på Bali og mange andre steder?
Med dit fornuftige svar og klarsyn på den aktuelle verdenssituation, burde du straks ændre kurs og undgå, at fortsætte den hidtil lagte kurs, med at nedlægge eller i værste fald udsulte det frivillige beredskab.
Jeg erkender blankt, at jeg ikke turde – end havde mod til at fremføre så snusfornuftige argumenter som ovenstående, jeg havde blot i al beskedenhed fremført sandsynlige og nærværende risikomomenter – men jeg giver dit fuldstændig ret – dejligt, at vi kan være enige i den del af vores ansvarsområde. Hvis det er den verdenssituation du har i tankerne? Den “politiserende” kommunaldirektør.
Til borgmesterens orientering har jeg ikke på noget tidspunkt beskyldt andre af de kommunale embedsmænd for at være “politiserende”, så det må stå for borgmesterens egen regning. Til kommunaldirektør Johan Hessellund, giver jeg hermed officielt en uforbeholden undskyldning for min påstand om “politiserende” virksomhed. Det er blot nyt og fuldstændig uforstående for mig, at en kommunaldirektør får politisk kompetence af sin borgmester, som f.eks. til at flytte det frivillige beredskab ud af lokalerne og anvise lokaler hos Falck – dog uden at have forhørt sig hos Falck om lokaler og kommende husleje,samt fremsende besparelsesforslaget som den skinbarlige sandhed og samtidig henvise Skagen Kommunale Vandværk, at de kan overtage/flytte ind i beredskabets lokaler, inden dette emne er behandlet i de rette politiske organer, som f.eks. Beredskabskommissionen.
Jeg erkender selvfølgelig borgmesterens ret til at lede og fordele arbejdet og dermed give kommunaldirektøren politisk kompetence.
NB: Efter min bedste overbevisning er det en særdeles farlig vej at betræde for en embedsmand, se f.eks.Tamilsagen.
Hvor blev besparelsen af? På en måde er det godt at borgmesteren ikke har bemærkninger i øvrigt til mit læserbrev, det er sikkert også, svært, at finde modargumenter eller bemærkninger til bl.a. afskedigelsen af beredskabsinspektør Hans Lindskov, hvor kommunen må punge ud med godt 1 mio. kroner over de næste tre år, samt livsvarig pension på ca. 165.000 kr. årligt. Dette er kommunale udgifter og ikke besparelser!
Endnu engang – jeg er også for besparelser helst så meget som muligt, men jeg er ikke til halsløs- og uovervejede besparelser som den ovennævnte – såkaldte – besparelse.
En besparelse kan/må ikke være et mål i sig selv¬ men motivationen til at forandre, alt kan forandres også til det bedre, det kræver blot- at alle berørte parter sidder med ved bordet og bliver helhjertet inddraget i beslutningsgrundlaget og efterfølgende vil de selvfølgelig loyalt forsvare de vedtagne besparelser. Når jeg går ind i denne offentlige (avis) diskussion med formanden for beredskabskommissionen – som vi i virkeligheden burde have i vores mødevirksomhed – er det fordi jeg oplever at være sat udenfor reel indflydelse, hvor møder bliver enten ikke holdt eller aflyst. NB: På kommissionsmødet i august tog jeg forbehold og fik det ført til referat, med henvisning til, at jeg ville være frit stillet til at gå til pressen.

Søndag d.19. januar kl. 21:15 – Karstensens Skibsværft Malerhal
Automatisk brandmelder Karstensens Skibsværft Katedralen, hermed blev det tid til en lille havnerundtur inden sengetid for de 10 mand, som kørte til denne alarm, men også denne gang viste det sig at være en blindalarm. Så snuden blev hurtigt vendt hjem af.

Onsdag d. 22. januar kl. 17:12 – Ild i container
Blev gruppe 2 kaldt til en reduceret brand ved Skagen Møbelsnedkeri på Buttervej. Sprøjten kørte af sted mod adressen, men på vej derud blev den kaldt op af indsatslederen, som var fremme på stedet og kunne fortælle, at det var en lovlig kontrolleret afbrænding. Da vi var lige rundt hjørnet, blev vi enige om, at vi hellere lige måtte vende på adressen, så havde vi da set lidt ild den dag.


FEBRUAR 2003


Øvelse nr. 1 tirsdag d. 4. februar
Årets første øvelse blev holdt på stationen. Emnet var slukningsteori og mindre slukningsmidler.

Onsdag d. 5. februar kl. 17:31 – ild i lejlighed
Ild i lejlighed på Lars Bødkersvej 10. Denne gang var det en ældre dame, som skulle hjælpes. Da hun var i færd med at tænde op i sin kamin, sprang der gløder ud på tæppet, som så antændte tæppet og en lænestol. Kvinden tilkaldte selv brandvæsenet, men blev derefter i stuen. Hvilket skulle vise sig at blive noget af en opgave for røgdykkerne at overbevise damen om, at hun hellere måtte følge med dem ud, så de kunne slukke den mindre brand. Damen kom efterfølgende med den ventende ambulance på sygehuset, til kontrol for røgforgiftning – igen lidt imod sin overbevisning.

Onsdag d. 12. februar kl. 07:15
Skulle vi for første gang i år mod Ålbæk, Lyngstien var adressen. Turen blev annulleret på hjul, da ”bækkerne” selv kunne klare opgaven.

Onsdag d. 19. februar kl. 21:42 – Skorstensbrand
Blev fodboldkampen i tv afbrudt af en ”bippende” lyd. Skorstensbrand på Carl Johansensvej 23a, årets første. Denne gang fik vi afprøvet vores nye forlænger slange til friskluft apparatet, som er at foretrække til en skorstensbrand. Efter ”Benjamin” er løsningen til UG. Efter rensning af skorstenen kunne vi hurtigt vende tilbage til lænestolen.

Mandag d. 24. februar kl. 14:02 – Brandmelder Malerhal
ABA. Karstensens Skibsværft Katedralen. 13 mand mødte til denne alarm, dog uden at komme ud at køre. Alarmen skyldes igen en fejlbetjening.

Onsdag d. 26. februar kl. 11:36 – Brandmelder Skagen Museum
ABA Skagen Museum. Denne alarm blev igen afblæst, inden vi kunne komme ud af garagen.

Onsdag d. 26. februar kl. 22:01 – Brandmelder Klitgården Skagen
Så blev det til dagens anden udkald til endnu en ABA, denne gang hos Klitgården på Damstedvej. Også denne gang blev bilerne i garagen.

Fredag d. 28. februar kl. 10:22 – Brandmelder Minedepotet
Lød alarmen til Skagens tålmodige brandmænd for sidste gang i denne måned. Endnu en brandmelder, denne gang fra minedepotet på Jerupvej 140 i Ålbæk. Turen blev aflyst på hjul.


MARTS 2003


Øvelse nr. 2 tirsdag d. 4. marts
Bød denne gang på genopfriskning af brandforløb og overtændings teorien.

Torsdag d. 6. marts kl. 05:00 – Brandmelder Skagen Museum
Denne gang bød alarmen på en brandmelder fra Skagen Museum. Men også denne gang blev der ikke brug for brandmændene, som ellers var stået lidt tidligere op end normalt. Så hurtigt tilbage til ”køjen”.

Torsdag d. 6. marts kl. 16:23 – Skorstensbrand
Skorstensbrand Tuxens Alle. Denne gang kom sprøjten så hurtigt ud af garagen, at luftslangen ikke var koblet af, men fulgte dog pænt efter. Ganen er stadig noget tør, da vores kære chauffør (navnet er redaktionen bekendt) ”glemte” at give ”kvaje” omgang. Skorstenen blev fejet og renset uden den store dramatik.

Lørdag d. 15. marts kl. 02:30
Påsat brand ved Hedeboskolen. Denne nat var det et redskabsskur, som det gik ud over. 9 mand mødte til denne brand. Skuret var godt overtændt, så man kunne høre tagpladerne springe. da man steg ud af bilen på stationen. Faktisk var bragende så høje, at de 2 kære redder, som havde vagten, denne nat blev vækket af deres skønhedssøvn. Branden blev dog hurtigt slukket med en b-c angreb med 2 strålerør.


Foto: Hedeboskolen

Lørdag d. 15. marts kl. 20:18
Reduceret udrykning til skorstensbrand på Østerbyvej 26. Ved sprøjtens ankomst kunne der hurtigt konstateres, at der ikke var den helt store fare, så skorstenen blev renset og fejet, så der hurtigt kunne vendes hjem til lørdagshyggen.

Tirsdag d. 18. marts
Ankomst af den længe ventede lift/tender. Så kunne opbygning og pakning af skabene endelig begynde. Og man kunne lige pludselig se en ende på epoken om den noget udtjente efterløbsstige.

Torsdag d. 20. marts kl. 10:36
Stod Skagen Museum for 3 gang, på knap en måned for et fejl udkald over den automatiske brandmelder system. 14 mand var mødt på stationen, men kunne hurtigt returnerer til sit daglige arbejde.

Torsdag d. 20. marts kl. 11:40
For anden gang på denne formiddag lød alarmen. Denne gang til hedebrand ved Hulsigstien. Alarmen lød hårdere end hvad faktum var, da det var skovens folk, som var i aktion. Men for en sikkerhedsskyld blev tankvognen tømt.

Lørdag d. 22. marts kl. 21:22
Kom månedens sidste udkald. Denne gang var det hos TDC på Chr. X. vej, hvor en feriegæst havde aktiveret brandalarmen i sin søgen efter en kontakt, hvor hun kunne tænde lyset på. Efter lidt undren over, at der var en lille rude foran knappen, lykkedes det hende alligevel at trykke knappen ind. Måske ville hun bare se nogen mænd i uniform???


APRIL 2003


Øvelse nr. 3 tirsdag d. 1. april
Denne aften stod i det nye køretøjs tegn. Der var besøg af 2 mænd, henholdsvis fra Denka lift og MAN. Som var klar til at svare på spørgsmål. Efter instruktion af køretøjet gik turen til Hulsig hede, hvor der blev prøvet kræfter med den nye bil, nogle dog mere end andre!! Godt vi havde unimog´en med.

Søndag d. 6. april kl. 02:04
Bilbrand/hedebrand på Hulsig hede. Denne gang var både Skagen og Ålbæk kaldt. En bilist havde torpederet et vejskilt i en solo ulykke. Ved sammenstødet fik bilen revet benzintanken op, så bilen brød i brand med det samme. Ved slukningstogets ankomst brændte det kraftigt i heden og bilen var totalt overtændt. Forbipasserende fik reddet føreren ud af bilen, da han var noget omtåget. Det vides dog ikke, om det skyldes forskrækkelsen fra ulykken eller fra de små grønne flasker, som var at finde rundt i bilen. Branden spredte sig hurtigt fra bilen og ud i en vinkel, men pga. af en hurtig indsat lykkedes det at holde området nede på ca. 300m2. Da der ved denne lejlighed var brug for en terrænkørende slukningsenhed og der samtidig var ekstra folk på stationen, blev den nye tender rekvireret, trods den ikke var helt færdig opbygget.

Mandag d. 14. april kl. 14:03
Var der atter brug for de lokale brandfolk på Karredvej i Hulsig. Sommerhus ejeren var i gang med at brænde lidt haveaffald af på hans bålplads. Men da ilden pludselig sprang over i græsset og styrtede direkte mod nabohuset, fik han ekstra sved på panden og ringede hurtigt 112. Da brandbilerne ankom, var det lykkedes ejeren at stoppe ilden, så vi efterslukkede, og ejeren måtte vende sig til at se på en ca. 100m2 sort plet på græsplænen. Efter en ”løftet pegefinger” af brandinspektøren, denne gang til ejeren, kunne vi returnere til stationen.

Tirsdag d. 15. april kl. 15:10
Græsbrand bagved Buttervej 40. 15 mand mødte til denne alarm. Ved brandmændenes ankomst var det tydeligt at se, at der var godt gang i heden bag ved Per Eiler´s værksted. Aldrig før er han set arbejde så hurtigt, da ilden kom lige tæt nok på værkstedet, trods svirrende rygter om at det var derfra, at branden skulle være opstået. Ved ankomsten blev bilerne dirigeret i hver sin retning for at begrænse det brændende areal. Hele indsatsen blev klaret med ht´ere, hvilket ikke er helt normalt ved denne type af brand. En del af æren skyldes den nye tender, som er til os brandmænds store fornøjelse, at slippe for alle de slanger som skal oprulles. Alt i alt gik der ca. 400 m2 op i røg.

Onsdag d. 16. april kl. 13:51
Man skulle tro, at der var tale om en deja-vu oplevelse. Men den var god nok – græsbrand få meter fra gårdsdagens brand. Skulle der alligevel være nogle, som ikke lige havde hørt meldingen over radioen, kunne de bare stikke næsen i sky og følge røgen. Denne gang var der rigtigt gang i den. Også denne gang blev bilerne sendt i forskellige retninger, tankvognen kørte opad Buttervej, sprøjten kørte til enden af Brovandevej og tenderen kørte til Niels Bohrs Vej for at påbegynde slukningen.. Da den megen røg gjorde en del opmærksomhed, kom der også mange tilskuere, hvor nogle var meget hjælpsomme og greb en branddasker. Det blev hen af aftenstid, før vi kunne vende næsen hjem af til et velfortjent bad efter at havde kæmpet med ca. 6000 m2 hede. Denne dag var også den dag, hvor vi måtte erkende at vores nye tender ikke er uovervindelig, da den på sin tur ind over den røgfyldte hede ville prøve kræfter med en grøft som ”lå i vejen”, men her blev den nødt til at overgive sig og bruge en livline for at ringe til en ven. Godt vi stadig har unimogen.


Foto: Niels Bohrs vej

Lørdag d. 19. april kl. 20:31
Skorstensbrand i sommerhus på Nordstjernevej 4, reduceret udkald. Sprøjten kørte af sted med 6 mand til de ventende turister. Ved ankomsten kunne der hurtigt konkluderes, at der ikke var den store brug for hjælp af brandmændene, men skorstene blev fejet og renset. Og inden returnering til stationen skulle der lige stilles op til gruppe fotografering til de kære turisters fotoalbum, hvilket garanteret var blevet noget større efter den aften, da en af feriegæsterne syntes det var vældigt morsomt at få besøg af Skagen Brandvæsen, så der blev klipset løs. (han skulle være ansat på Nordjyske Stiftstidende ”lokal” avisen).


Foto: Nordstjernevej
Fra venstre Toni Jespersen, Brian H. Pedersen, Henrik Kristensen,
Kim Axelsen, Steen Olsen, Finn M. Madsen, Tage Øhrberg.

Torsdag d. 24. april kl. 08:23
Brand på Nordsøvej ud for Hedeboskolen. Denne gang kom vores evakueringsplan på prøve, da der her drejede sig om at redde flere tusind…… myrer, der var nemlig gået ild i en større myretue. Der blev stampet og smidt lidt vand inden 9 mand kunne køre tilbage til arbejdet.


MAJ 2003


Øvelse nr. 4 d. 6. maj
Denne aften skulle det handle om farlige stoffer. Det blev til en alarmerings øvelse hos FF-Oliedepot. Så man kunne få genopfrisket indsatsforløbet i sådanne tilfælde, der blev bl.a. afprøvet sprinkler systemet på siloerne, hvor vandet blev pumpet fra havnen.

Torsdag d. 1. maj kl. 22:11
Månedens første brand blev på den lille parkeringsplads ved Trælasten, da der her var gået ild i en bil. Bilen var totalt overtændt ved brandbilernes ankomst og der blev straks indsat et røgdykkerhold. Bilen skulle efter sigende været blevet antændt af ejeren selv


Foto: Trælasten

Mandag d. 5. maj kl: 10:03
Brandmelder Lindevej Ældrecenter, og tænk sig denne gang var der ikke tale om en blindalarm, men om lidt røg fra en papirkurv. Godt at systemet også virker når det virkeligt gælder.

Søndag d. 18. maj kl. 16:41 Brandmelder Jerupvej 140 Minedepotet. 10 mand mødte til denne alarm.

Mandag d. 26. maj kl. 15:21
Coastervej 1 til forurening reduceret udkald. En lastbil med hul i tanken lækkede dieselolie over en strækning på 400 m inden chaufføren opdagede uheldet. Der blev brugt 11 sække grus og 3 m3 sand, inden sprøjten kunne vende snuden hjemad.


Foto: Coastervej


JUNI 2003


Søndag d. 1. juni kl. 14:37
Blev der kaldt til brand på Nordre Ringvej ild i nedlagt minkfarm. Der var denne gang ingen tvivl om i hvilken retning man skulle køre, da store røgsøjler viste vejen helt fra stationen. Ved ankomsten viste det sig at det var en campingvogn der var blevet flammernes bytte. Vognen var fyldt med mange gode brandbare sager så der var godt gang i den. Branden nåede lige at få fat i et nærstående hegn. Branden blev slukket af et røgdykkerhold med en ht´er.

Øvelse nr. 5 tirsdag d. 3. juni
Stor øvelse i Ålbæk klitplantage.

Søndag d. 15. juni kl. 13:26
Endnu engang var der gang i den en søndag meldingen lød på brand ved jernbaneoverkørselen på Frederikshavnsvej. Det var kun en lille brand men samtidig skete der et færdselsuheld med en motorcyklist der væltede og kommer til skade længere ude af Frederikshavnsvej. Tililende brandfolk fik her chancen for at bruge deres viden om førstehjælp da de er, nogle af de første på pletten. Ambulancen kørte i første omgang den forkerte vej og kører over til trinbrættet men får her at vide at det er i den anden retning de skal sættes ind. Efter få minutter er alle klar til at forlade skadestederne.

Tirsdag d.24 juni – Tal for brandsyn lægges ud på hjemmeside.
BEREDSKAB: Beredskabsstyrelsen offentliggør kommunale brandsynstal.

SKAGEN: Skagen Kommune er en af en række kommuner, som i fjor ikke nåede at få gennemført nær det antal brandsyn, der skul1e have været foretaget.
Faktisk nåede kommunen kun at få gennemført 55 procent af de nødvendige brandsyn, og det virker umiddelbart som en meget lille procentdel.
Om det er noget helt specielt eller om det, desværre, er almindeligt, at de kommunale beredskaber ikke får gennemført det antal brandsyn, der skal gennemføres efter loven, får alle med adgang til internettet nu mulighed for at undersøge.
Beredskabsstyrelsen lægger i år for første gang brandsynstallene for al1e kommuner ud på nettet. Tallene vil blive lagt på Beredskabsstyrelsens egen hjemmeside.
Den oplysning – eller trussel om man vil – understreger Beredskabsstyrelsen også i et brev til Skagen Kommunes Beredskabskommission.
Beredskabsstyrelsen har reageret over for kommissionen efter at man har modtaget op1ysningerne om anta1 brandsyn i 2002.
Styre1sen ønsker en bekræfte1se på, at de opgivne anta1 brandsyn nu også er korrekte, og i brevet understreges, at det kan få fata1e fø1ger, hvis man ikke ved et brandsyn får konstateret eventuelle fejl i institutioner, forsam1ingslokaler, virksomheder og andre steder, hvor der efter loven ska1 være brandsyn.
Beredskabsstyre1sen har samtidig bedt om at få kommunens redegøre1se for, hvad man vi1 gøre for i fremtiden at få gennemført de 1ovpligtige brandsyn. Formanden for Beredskabskommissionen, borgmester Hans Rex (V), op1yser, at kommissionen allerede på dets møde i marts, hvor det fik forelagt tallene for brandsynene, gjorde det klart, at brandsynene ska1 have første prioritet.
– Det er et krav for kommissionens side, at der ska1 foretages det 1ovp1igtige antal brandsyn.

FAKTA: Der blev gennemført 58 brandsyn i Skagen Kommune.
Der skulle efter loven have været gennemført 105.
I år skal der gennemføres 104 brandsyn.
Per 16. juni var der gennemført seks.

Borgmester Hans Rex (V)-Beredskabskommissionen har givet de lovpligtige brandsyn første prioritet.


– Det er bercdskabschefens opgave at sørge for, at brandsynen blivcr gennemført, og det går vi i kommissionens ud fra, at han gør, siger Hans Rex.
Beredskabsforvaltningcn i Skagen Kommune havde et noget usædvanligt år i fjor, idet der blevet brugt megen tid på en omstrukturering af beredskabet. Omstruktureringen betød blandt andet, at afdelingen fra nytår 2002 ¬ 2003 b1ev skåret kraftigt ned, idet to medarbejdere fratrådte.
På Beredskabskommissionens møde i sidste uge fik den forelagt en status over brandsynene i år. Den viser, at der per 16. juni var gennemført seks ud af 104 1ovpligtige brandsyn. I 2002 b1ev det gennemført 58 brandsyn, og der skulle have været gennemført 105. I Beredskabsstyrelsen op1yser distriktsbrandindspektør Bent ]ørgensen, at 1andets kommuner har frist ti1 udgangen af juni med at svare på styre1sens henvende1se.
Det er et overordnet krav, at 95 procent af alle 1ovpligtige brandsyn skal gennemføres, og en foreløbig gennemgang af kommunerncs tal viser, at der blot er gennemført 84 procent.
I Beredskabsstyrelsen kan man endnu ikke sige, hvornår de kommuna1e brandsynstal vi1 være tilgængelige på hjemmesiden.

Mandag d. 30. juni kl. 15:11
Græsbrand på Sønderhede ud for nr. 8. Der var her tale om en ganske ”almindelig” mindre naturbrand uden de helt store spændinger. Efter branden var ca. 100m2 græs blevet flammernes bytte. 12 mand mødte op til denne brand.


JULI 2003


Torsdag d. 3. juli kl. 01:48
Bilbrand Ved Kirken 21, reduceret udkald. Sprøjten og tankvognen (8 mand) kørte til adressen i silendes regn. Trods regnen var der godt gang i flammerne i bilen, et røgdykkerhold fik hurtigt slukket ilden. Vidner havde forinden for udkaldet hørt et stort brag. Det viste sig, at branden var påsat af en ulykkelig ekskæreste som havde været ude at lege med nogle kanonslag.

Torsdag d. 3. juli kl. 08:37
Lindevej ældrecenter automatisk brandmelder. 10 mand mødte til den alarm, men kunne hurtigt køre hjem igen uden sved på panden. Fejl på anlægget.

Søndag d. 20. juli kl. 18:45
Beskeden fra alarmcentralen lød på græsbrand på Skagbanke med vindretning mod vindmøllerne. Men da vi sad i bilerne lød meldingen til Håndværkervej på brand i container. 8 mand kørte til adressen for at modtage en noget utilfreds mand, da han mente han ikke gjorde noget forkert i at brænde lidt dæk og andre gode sager af.

Mandag d. 21. juli kl. 17:15
Drachmannsvænget ældreboliger automatisk brandmelder. Kraftigt tordenvejr udløste alarmen (fejl). 10 mand mødte op.

Lørdag d. 26. juli kl. 17:20
Automatisk brandmelder fra Karstens skibsværft Katedralen.

Torsdag d. 31. juli kl. 02:45
Brand hos Super Brugsen i bageriet. Det var gæster fra Viceværtshuset, der var på vej hjem, som opdagede røgen, der væltede ud af luftkanalerne. 1 røgdykkerhold smadrede den ene rude ind til bageriet for at trænge ind denne vej. Bageriet var fuldstændigt fyldt med røg, men der var ingen ild at se. Efter et stykke tids søgen kunne man se lidt flammer oppe over ovnene, hvilket var fordi, at det var brændt igennem fra et hulrum i loftet. Der blev trængt ind på mellemloftet for at slukke derfra, her var det godt varmt, så der blev skiftet røgdykker jævnligt. Imens blev der skåret hul på taget for at kommer tættere på ilden og afhjælpe røgen. Branden var opstået i el-installationen.


Foto: Brugsen

Hele butikken blev røg og sod skadet, da brandvægen mellem bageri og butik ikke lige helt var efter ” bogen” længere. Ventilatoren blev brugt for at lave gennemtræk fra lageret til hoveddøren i butikken. Klokken var næsten gået hen og blevet arbejdstid, så det var tiden til at vende hjem til et hurtigt bad. 10 mand mødte denne nat.


Foto: Brugsen


AUGUST 2003


Fredag d. 1. august kl. 10:00
Automatisk brandmelder fra minedepotet Jerupvej 140. (Fejl udkald)

Lørdag d. 2. august kl. 15:36
Græsbrand på Niels Bohrsvej ved rejefabrikken. Dette område skulle vise sig at være ret plaget af græsbrande i år 2003. Denne gang gik der ca. 100 m2 græs op i røg. 10 mand fik hurtigt slukket branden, denne gang uden de store besværligheder.

Fredag d. 8. august kl. 17:51
Røg i butikken hos Robin Thomsen på Kattegatvej. Denne gang kunne det næsten ikke betale sig at hoppe ombord i bilerne, da vi bare lige skulle over på den anden side af vejen. Og den var god nok. Butikken var fyldt med røg, men det var ”bare” tyverisikringen, som var blevet aktiveret ved en fejl. Det var en ung mand på vej hjem fra arbejde, som så alt røgen og alarmerede brandvæsenet.

Mandag d. 18. august kl. 19:13
Brand i græs meldingen kom fra Trindelvej 78 hvilket gjorde at vi kørte til adressen men blev omdirigeret til indkørslen ved Skagen Hallen, da det var ved den gamle skateboard bane det brændte. Selve branden var ikke noget særligt ca. 50 m2 og der var hurtigt styr på den …. Dagens største problem skulle vise at komme fra tankvognen da den lige pludselig ikke ville mere på vej op over viadukten. Det viste sig at gearkassen var kaput (fabriks fejl) ..en lang aften for nogle brandfolk. Måske denne oplevelse vil nedbringe køen af chauffører til køretøjet ???


Foto: Ankermedet

Torsdag d. 21. august kl. 10:07
Bilbrand i Ålbæk. Grunden til at vi blev ”inviteret ” med, var at den stod på Ålbæk Gl. Kro´s parkeringsplads. Men allerede på vej derned blev tankvognen og tenderen kaldt tilbage, men sprøjten nåede lige derned, og holdt så lige i stand-by, hvis der skulle falde en ”mellemmad” af.

Torsdag d. 28. august kl. 23:40
Røglugt hos Brøndums Hotel. Bekymrede hotelgæster havde konstateret en røglugt på den ene værelsesfløj, så brandvæsenet blev alarmeret, men efter en del søgen lykkedes det ikke at finde noget ild nogen steder. Alle de skræmte gæster og brandmænd blev tilbudt gratis aften kaffe, men ”vi” takkede pænt nej tak, det var jo blevet sengetid.

Lørdag d. 30. august kl. 22:35
Reduceret udkald til Uno X på Chr. X. vej. 6 mand kørte med trin 1 trailer til adressen, en benzinhane var smidt på jorden, mens der løb benzin ud. Det blev hurtigt samlet op så retur til stationen igen.

Øvelse nr.6 lørdag d. 30. august
Øvelse i Hvims med røgdykker teknik og taktik, personredning med lift, og så fik vi også lov til at prøve skibsbrand containeren, god øvelse trods maden var forsinket.


SEPTEMBER 2003


Øvelse nr. 7 tirsdag d. 2. september
Emne særlig fare og pumpelære.

Goddag og farvel.
Denne måned blev også tiden, hvor der blev skiftet ud i ledelsen på station 2-47. Kurt Petersen stoppede i Skagen for at søge nye udfordringer som stationsleder i Hjørring. Skagens nye stationsleder er Tommy Rise og ”vores egen” Henrik Kristensen fik ny titel som brandstationsleder.

Onsdag d. 3. september kl. 00:49
Brand i sommerhus på Musvågevej 74 i Ålbæk. 11 mand fra Skagen kørte mod syd for at hjælpe ”bækkerne”. Ved Skagens ankomst var Ålbæk i gang med at slukke den overdækkede terrasse imod stuen. Skagen røgdykkerhold blev sendt på loftet, men da der ikke var meget ild der, hjalp vi med at slukke stuen. Branden var opstået ved den udendørs pejs og havde derefter spredt sig til den overdækket terrasse, for der efter at fortsætte ind i stuen, hvor den blev stoppet. Alle de tyske beboer var kommet ud i tide. Desuden var der meget ros fra politiets tekniker for arbejdet på brandstedet.


Foto: Musvågevej

Fredag d. 5. september kl. 10:37
Automatisk brandmelder fra minedepotet Jerupvej 140. ( Fejl )

Tirsdag d. 9. september kl. 10:22
Automatisk brandmelder fra Karstens Skibsværft Katedralen. Så kom årets 5. fejludkald fra denne adresse.

Mandag d. 29. september kl. 19:05
Denne gang indløb alarmen fra Sundhedshøjskolen på Hvideklitvej. En pande med fedtstof var sluppet løs i køkkenet, men ikke mere end hvad ”bækkerne” selv kunne klare, så Skagen vendte på adressen for at køre nordpå igen.


OKTOBER 2003


Fredag d. 3. oktober kl. 15:33
Blev der kaldt til forurening på Frederikshavnsvej. Efter megen søgning på Frederikshavnsvej og omegn lykkedes det ikke at finde noget, derfor blev alarmcentralen gjort opmærksom på problemet og det viste sig, at det var en forkert knap, de havde trykket på, da forureningen var i Frederikshavn…………..ups.

Øvelse nr. 8 tirsdag d. 7. oktober
Sporbevaring var emnet og beredskabet på Buttervej var vært for arrangementet. Der var besøg af en tekniker fra politiets ”rejsehold”

Torsdag d. 23. oktober kl. 17:13
Brand i køkken på Bogøvej 43. Ved ankomsten var der godt gang i køkkenet. 2 røgdykker blev indsat og fik hurtigt slukket branden, som var startet i en gryde. Køkkenet udbrændte og resten af huset blev en del sod skadet. 13 mand var mødt til denne alarm.

Torsdag d. 30. oktober kl. 08:12
Brand Hulsig hede. Det viste sig at være endnu en kontrolleret afbrænding, så alarmen blev afmeldt.


NOVEMBER 2003


Øvelse nr. 9 Tirsdag d. 4. november
Denne aften blev der øvet lidt med faldsikringssystemet på taget af stationen og køretøjerne blev gennemgået.

Mandag d. 10. november kl. 05:27
Automatisk brandmelder fra Cosmos Trawl. Der var heller ikke nogen brand denne gang, hvilket de kan være meget glade for i virksomheden, da alle branddøre stod åbne med fastklemte kiler. 11 mand kom tidligt op den dag.

Mandag d. 10. november kl. 19:03
Automatisk brandmelder fra Skagen Museum. Fejlmelding.

Mandag d. 17. november kl. 11:06
Automatisk brandmelder. Så blev der udlignet i ”firma dysten” fra Minedepotet Jerupvej 140 side, om flest automatiske brandmeldere. Resultatet blev 5-5 mellem Minedepotet og Katedralen.

Lørdag d. 29. november kl. 19:02
Hus brand på Oddevej, sådan lød meldingen, men virkeligheden var en ganske anden. Der var her tale om en mand, som lige ville spare lidt penge, ved selv at skaffe sig af med sit affald. Så der blev sat ild til affaldet i gården lige op ad en bygning. Bålet blev slukket og der kunne returneres til lænestolen.

Med disse ord slutter årsrapporten 2002/2003.