1959


Søndag d. 15 November 1959

Brøndums hotel brænder - Megen dramatik omkring den store hotelbrand i Skagen.

Fløjen til det gamle kunstnercentrum i Skagen, Brøndums hotel, sank i grus efter to timers voldsom brand i alle tre etager; ildens første fase havde nøjagtig samme forløb som ved branden på hotellet i 1954.
Adskillige brandmænd fra Frederikshavn og Skagen var i livsfare, den 76 årige malerinde Helga Ancher måtte bæres ud af sit værelse af to - tre brandmænd på to stiger, og den store treetages fløj med buffet, spisesal og værelser styrtede sammen som et korthus ved den heftige brand, der i de tidlige morgentimer i går hærgede Brøndums hotel i Skagen.
Branden opstod mellem kl. 4 og 7 søndag morgen i anretterrummet - nøjagtig som tilfældet var den 2. august 1954 kl. 1:50, da den samme afdeling af hotellet brændte, og Helga Ancher også måtte reddes ud af vinduet fra sit værelse.Stigerne rager op i den tomme luft, den btændende bygning er styrtet sammen i et inferno af ild, damp, røg, varme og vand. Der opstod adskillige farlige situationer både ude og inde i bygningen, da denne med et tordende brag sank sammen.

Helga Ancher afspærret af røg.
I den kraftige blæst med vindstyrke syv svingede mellem øst-sydøst hele dagen i går og begunstiget af bygningsmæssige forhold fik ilden så voldsomt tag, at den trodsede indsatsen fra to brandkorps med tilsammen ti strålerør og 600-650 meter slange fra tre-fire pumper. Først da mørket faldt på i går, retirerede Skagens kommunale brandvæsen, efterladende brandvagt på tomten.
Til sent lørdag aften havde Skagen haveforening holdt fest i spisesalen. Askebægrenes indhold blev efter festens afslutning samlet og bragt ud af huset. Mellem kl. 2 og 3 spiste personalet natmad i anretterværelset, og der blev ved den lejlighed røget. Da husassistent Inger Grethe Henriksen kl. 7 i går morges skulle vække personalet, opdagede hun røg fra anretterværelset. Natportier Bent Sørensen og køkkenchef H. Larsen indså hurtigt det nytteløse i egen indsats, og kl. 7.06 alarmerede Larsen brandvæsnet. På den såkaldte Kathrinegang over spisesalen boede foruden køkkenchefen og pianist Tage Nygaard også på værelse 110, kunstnerinden Helga Ancher, hvis faste skagensadresse af slægtens gamle hotel. Køkkenchefen og portieren advarede hende mod at åbnedøren ud til den røgfyldte gang. En halv snes minutter efter alarmen var brandvæsnet under ledelse af vicebrandinspektør, skorstensfejermester Georg Grønbech, på brandstedet.
Første indsats gjaldt redningen af den stærkt altererede Helga Ancher, der opholdt sig i vinduet ud mod hotellets forhave. Der blev sat to stiger op mod vinduet, brandmændene Ejsing og Mariager entrede ind i værelset, hvorpå brandmændene Gustav Pedersen og Grønbech gik op af stigen. Frk. Ancher blev hjulpet ud til de to på stigerne, som derpå bar hende ned imellem sig. Frk. Anchers ejendele ligesom andre private ejendele på Kathrinegang gik til.

Kunstskattene reddet to billeder gik til
Fra første færd var man klar over at store uerstattelige kunstskatte var i alvorlige fare for enten at gå til eller lide overlast. I salonerne på hotellet hang mange malerier fra Skagens kunstnertid i årtierne omkring århundredskiftet, da hotellet var centrum i et kunstliv. Værker af de største skagensmalere og billedhuggere prydede hotellet og var med til at give dets særegne atmosfære af kultur og hygge.
Mens slukningen stod på, ryddedes væggene for tegninger, raderinger og malerier, som derpå under opsigt af bl.a. kriminalpolitiet blev opmagasinerede på Skagens museum overfor hotellet.
To store lærreder af betydelig kulturhistorisk værdi gik imidlertid til ved branden. De hang i spisesalen på væggen ind mod anretterrummet - ildens arnested. Det var de to sidste frescer fra P.S.Krøyers og den svenske skagenmaler Oscar Bjørcks frescomaleri i Krøyers og det gamle korntørrehus i museets have. Med bistand af Ny Carlsbergfondet reddedes disse to noget medtagne frescomalerier i august 1943, idet maleren Elof Risebye overførte dem til lærred. De forestillede livlige scener fra atelierets indretning.
Det var dog ikke blot de kulturelle værdier, der blev bragt i sikkerhed, ligeledes inventarer fra resturanten i glasverandaen, salonerne samt fra de 11 værelser i mellembygningen, fløjen, der forbinder den brandhærgede del af hotellet med den østlige, ældre del af det temmelig forvirrede arrangement, der danner det historiske og af mange dele sammenbyggede hotel.


Inventaret fra værelserne i den af vand og røg stærkt medtagne mellembygning blev i sikkerhed i gården og senere kørt bort. Her ses et vue ned over gården. Fløjen i baggrunden er hotellets ældste del - i realiteten saneringsmodent - og rummer fortsat Brøndums købmandshandel.

Man troede, ilden var bekæmpet
Da ilden brød ud i lys lue i anretterværelset, greb den om sig i de tilstødende lokaliteter, dels spisesalen, dels køkkenet, Skagens brandvæsen satte ind her med to pumper, omkring 500 meter slange samt seks strålerør, og ved 8-tiden syntes det som ilden her var under kontrol og den værste fare drevet over, omend ødelæggelserne i stueetagen hele fløjen igennem var store.
Det viste sig imidlertid at ilden fra køkkenet ad en stor luftskakt var trukket op på loftet og her havde fået fat i tagspærrene. Her skyndede træk og masser af frisk luft på, og på et øjeblik var træværket i taget et flammende bål.
Denne alvorlige vending foranledigede kl. 8,20 lederen af slukningsarbejdet, Georg Grønbech, til at alarmere Frederikshavn brandvæsen. De to udrykningsvogne fra Frederikshavn var fremme efter en køretur på mere end 90km/t og Frederikshavn brandvæsens ni mand under ledelse af brandchef Juul Jensen gik i øjeblikket i gang med at rulle slanger ud og hejse den store skydestige, fra hvilken bygningen kunne overdænges ovenfra.
På taget af den brændende bygning mellem flammende spær og småbrændende tagbeklædning arbejdede brandfolkene ligeledes energisk med at dynge vand ind i bygningen.

Bygningen bryder sammen
Den øverste del af bygningen brændte efterhånden ud, og brokkerne og tagrester og vand samlede sig over spisestuens loft. Dette blev båret af adskillige tværliggende bjælker samt to store bjælker i hele spisesalens længde. Disse to bjælker - samt den øvrige afstivning i etageadskillelsen - begyndte efterhånden under presset af vand og nedfaldende materialer at give sig med skarpe drøn. Loftet bugnende mer og mer og hang efterhånden som et vådt vandfyldt solsejl.
En halv snes minutter i ti skete det. Med et tordende brag brød loftet sammen og trak hele den store bygning med sig. Øverste oppe på bygningen stod brandmand chauffør Niels Jensen, Svanholmsvej, Frederikshavn. Han sprang for livet ud i den bare luft, kom fri af nedstyrtende murbrokker og slap efter sit spring i god behold omend meget chokeret ud på Anchersvej, der går langs hotellet.
Dettes lille forhave ud til vejen fyldtes aldeles op af ruindynger, bl.a. resterne af den store altan. I døren ind til spisesalen gik en mand i dækning, da tre etager brasede ned omkring ham. Blandt brandfolk , der mikakuløst reddede sig fri af den styrtende bygning var også mekaniker Houmann Brandstationen, Frederikshavn der adskillige meter oppe i luften slog en saltomortale fra huset over på skydestien. Inde i hotellet var krimanalassistent Weile og politimester Ehlern netop på vej mod spisesalen for at undersøge mulighederne for en granskning af buffet og anretterrum.

Direktør kom fra Italien
Blandt de adskillige hundrede tilskuere, der i det kolde, rå og blæsende vejr fulgte begivenhederne fra veje og haver omkring hotellet, opstod der tilløb til panik, da bygningen styrtede. Alle nærede frygt for at brandmænd eller civile hjælpere lå i ruinerne. Der blev slået katastrofealarm til Falck, som mødte med stor ambulanceudrykning. Brandkorpsene kaldte øjeblikkelig alle ud yil mandtal. Alle var sluppet heldig fra bygningens sammenstyrtning, der blev den dramatiske brands kulmination.
Netop som begivenhederne var kulmineret, kom i taxa fra Aalborg direktør Leth Jensen med f r u e. Efter en god sæson - direktørparrets første på hotellet - var Leth Jensen og frue. Efter en sæson – direktørparrets første hotellet – var Leth Jensen og frue for en halv snes dage siden rejst til Italien. De var kommet hjem med flyvemaskine fra Milano. Lidt senere på dagen kom fra Aarhus bestyrelsesmedlem, brygger Vagn Klæbel. Til stede under branden havde fra bestyrelsen i øvrigt været bankdirektør Christiansen, institutionens kasserer, samt sparekassedirektør Jacobsen.Da bygningen, i hvilken branden rasede, styrtede sammen ved titiden, blev murene revet over, som var de af pap. De to skorstene, der ses på billedet, blev begge væltet af brandfolkene, da murværket var mørnet af ild og vand.

Ny situation for hotellets byggeudvalg
I den nedstyrtede fløj udslettedes spisesalen, ni værelser på etagen derover samt fire værelser øverst oppe. Mellembygningens fire ¬værelser stueetagen - kgl. Hofværelser – og syv værelser på første sal var gennemtrukket med vand, ligesom også røg og varme havde lavet ravage. Receptionen led lige¬ledes en del overlast. Der blev pumpet så meget vand i bygnin¬gerne, at brandfolkene til sidst måtte bryde gulvet op for at skaffe de stride vandløb tiltrængt afløb. Ved branden..i august 1954, der opstod som følge af cigaretglød i anretterrummet,.skete overvejende indvendig skade for i alt 16.550 kr.i bI. a. spisesalen. Efter denne brand er forsikringssummerne ajourførte. Tallene for bygningens og inventarets forsikring beror hos bankdirektør Christiansen, der er bortrejst nogle dage. Der er desuden en driftstabsforsikring. Der forestod netop store arrangementer på hotellet i den allernærmeste tid. I lørdags var arkitekt V i g g o Vag n b y blevet færdig med planer til en længe ønsket ombygning, der tog hensyn til en forholdsvis svag loftskonstruktion i spisesalen. Vig¬go Vagnby havde gennemgået pro¬blemet sammen med bygningsinspektør L a r s N i e l s e n. De blev nu sammen vidner til branden, der stiller byggeudvalget for Brøndums hotel i en overraskende ny situation.

Stuepigen narrede en time fra ilden
Krimanalassistent Weile tog i går straks fat på afhøringerne af hotellets personale, og i dag går politiets tekniske afdeling fra Aalborg i gang med sine undersøgelser og bilagsfotograferinger.
Afhøringen af den 17 årige stuepige, Inger Grethe Henriksen, der som den første opdagede branden, bragte for dagen, at personalet først skulle være vækket kl. otte af hensyn til den sene arbejdstid aftenen i forvejen. Den besked havde frk. Henriksen imidlertid ikke fået og holdt sig derfor til det oprindelig fastsatte tidspunkt - utvivlsomt en stor lykke, en time kunne have givet branden betydelig mere uhyggelig vending.
En stor del af Skagens politistyrke bistået af soldater fra flyverdetachementet var udkommanderet. Der blev bl.a. foretaget afspærring, og der var meget at gøre med at holde de mange inden - og udenbys tilskuere på afstand. Under en af de farlige situationer, da man frygtede, at en skorsten skulle styrte ned, sagde en brandmand:
- Det er kun publikum, der tør gå under den.
I løbet af eftermiddagen kom der politiforstærkning fra Frederikshavn.

d. 16 April Brøndums hotel genåbner i aften
Fem -seks ivrigt skurende damer var i formiddag travlt beskæftiget i det lille og i mange år ubenyttede køkken i den ældste fløj i Brøndums hotel. Der var ligeledes blevet tændt op under køkkenets komfur, og i et tilstødende rum var man i fuld gang med at indrette buffet. I de af branden uberørte, men af forsigtighedsgrunde ribbede lokaler, var man ved at gøre klar til åbning. Direktør Leth Jensen oplyser, at man åbner hotellet igen i aften, og dets drift fortsætter således, omend under indskrænkende former. Hotellet har fire-fem værelser intakt.
Undersøgelserne, der foretages dels af kriminalpolitiet i Skagen, dels af politiets teknikere, synes at godtgøre, at ilden skyltes uforsigtighed i forbindelse med tømning af askebægre i en champagnekøler; der kan være faldet en glød ved siden af. Køleren stod på en hylde i et bord i anretterværelset.
Skaden ved branden anslåes i formiddag løseligt til 350.000 kr.

d.18 November - Branden på Brøndums hotel - Brandtomten ryddes på godt tre uger.
Skadevurderingen over ødelæggelserne på Brøndums hotel i Skagen i morgen.

Der foreligger endnu ikke nogen skadeopgørelse fra branden på Brøndums hotel i søndags. Vurderingsmænd fra Aarhus og København er i færd med at opgøre skaderne, der forsikringsmæssig set fordeler sig over flerelitranumre, og først i morgen eftermiddag kan en endelig opgørelse ventes, oplyser branddirektør Ellegaard Christensen.
Oprydningen i ruinen er begyndt. I formiddag var fire mand i gang med arbejdet, og de har fra kriminalpolitiet fået henstilling om at se godt efter eventuelle værdigenstande, herunder smykker mellem brokkerne. Ved branden mistede således køkkenchef Helmer Larsen og hustru deres personlige ejendele, og også malerinden Helga Ancher efterlod personlige ejendele på værelset, da hun bragtes i sikkerhed. Oprydningsentreprisen er overdraget P. Carlsen, Sæsing, der også forestod oprydningen efter branden på du Nord Hjørring. Han regner med at have ryddet tomten til den 11. December.
Bestyrelsen for Brøndums hotel, subsidiært hotellets byggeudvalg vil kunne forventes samlet om kort tid. Bestyrelsens kasserer, bankdirektør Christiansen, ventes dog først hjem på lørdag.

Brandårsagen fortsat ukendt
Kriminalpolitiet og politiets teknikere, deriblandt en elektroingeniør, har gennemgået mulighederne for brandens opståen. Man har haft opmærksomheden henledt på den elektriske installation, men det er umuligt at rekonstruere, denne efter den brændte bygnings totale ødelæggelse. Antagelsen om brandens opståen som en følge af askebægrenes tømning, i videre forstand rygning, står stadig ved magt.


Her er så en billedeserie fra afdøde brandmand Gustav Pedersen
indehaver af foto´s er Claus Hansen barnebarnet af Gustav Pedersen.
Her er et godt billede af Brøndums Have, samt vores Luxus Liner fra 1937.


            
Der var så mange der ville hjælpe, da øl og spiritus skulle bjerges.
Hvad mon det er Ejsing kunne tænke sig mon det er mere vand eller en bajer.


Hotellet er åben som sædvanelig

Her er Gustav Pedersen i aktion fra Skagen Kommunale Brandvæsen


På taget af Madam Brøndums Køkken.


Få sekunder efter sammenstyrtningen af Brøndums Hotel.
Erik var på vej ind i pigeværelset ses på stigen.Kort fortalt, det hele faldt.

Med skorstenforstand binder han her rebet om.

            
Besvær på Brøndums Hotel.
I baggrunder ser man en brandmand i røg og damp.